Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Author(s):

Tiêu Thất Gia

Genre:

, Ngôn Tình

Type:

Status:

Ongoing

View:

21

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Các Chương

ChươngThời Gian Upload
Chương 1: Vô sỉ nam nhân(1) 29/11/2017
Chương 2: Vô sỉ nam nhân(2) 29/11/2017
Chương 3: Vô sỉ nam nhân(3) 29/11/2017
Chương 4: Phế vật(1) 29/11/2017
Chương 5: Phế vật(2) 29/11/2017
Chương 6: Phế vật(3) 29/11/2017
Chương 7: Phế vật(4) 29/11/2017
Chương 8: Thượng cổ phượng hoàng, Tử Tà(1) 29/11/2017
Chương 9: Thượng cổ phượng hoàng, Tử Tà(2) 29/11/2017
Chương 10: Luyện đan(1) 29/11/2017
Chương 11: Luyện đan(2) 29/11/2017
Chương 12: Luyện đan(3) 29/11/2017
Chương 13: Luyện đan(4) 29/11/2017
Chương 14: Luyện đan(5) 29/11/2017
Chương 15: Luyện đan(6) 29/11/2017
Chương 16: Luyện đan(7) 29/11/2017
Chương 17: Lạnh lùng Thái Tử điện hạ(một) 29/11/2017
Chương 18: Lạnh lùng Thái Tử điện hạ(nhị) 29/11/2017
Chương 19: Lạnh lùng Thái Tử điện hạ(3) 29/11/2017
Chương 20: Lạnh lùng Thái Tử điện hạ(4) 29/11/2017
Chương 21: Lạnh lùng Thái Tử điện hạ(5) 29/11/2017
Chương 22: Phế vật? Nói ai?(1) 29/11/2017
Chương 25: Phế vật? Nói ai? (hai) 29/11/2017
Chương 26: Phế vật? Nói ai? (ba) 29/11/2017
Chương 27: Phế vật? Nói ai? (bốn) 29/11/2017
Chương 28: Lăng gia âm hiểm, gặp được nguy cơ (một) 29/11/2017
Chương 29: Lăng gia âm hiểm, gặp phải nguy cơ (hai) 29/11/2017
Chương 30: Lăng gia âm hiểm, gặp phải nguy cơ (ba) 29/11/2017
Chương 31: Tuyệt thế mĩ nam, nương tử? (một) 29/11/2017
Chương 32: Tuyệt thế mĩ nam, nương tử? (hai) 29/11/2017
Chương 33: Tuyệt thế mĩ nam, nương tử? (ba) 29/11/2017
Chương 34: Luyện Khí Tông vô sỉ (một) 29/11/2017
Chương 35: Luyện Khí Tông vô sỉ (hai) 29/11/2017
Chương 36: Luyện Khí Tông vô sỉ (bốn) 29/11/2017
Chương 37: Luyện Khí Tông vô sỉ (năm) 29/11/2017
Chương 38: Luyện Khí Tông vô sỉ (sáu) 29/11/2017
Chương 39: Thi Vân ghen tị (một) 29/11/2017
Chương 40: Thi Vân ghen tị (hai) 29/11/2017
Chương 41: Thi Vân ghen tị (ba) 29/11/2017
Chương 42: Thiên Bắc Dạ ghen (một) 29/11/2017
Chương 43: Thiên Bắc Dạ ghen (hai) 29/11/2017
Chương 44: Thiên Bắc Dạ ghen (ba) 29/11/2017
Chương 45: Đông Phương Thiếu Trạch trả thù (một) 29/11/2017
Chương 46: Đông Phương Thiếu Trạch trả thù (hai) 29/11/2017
Chương 47: Đông Phương Thiếu Trạch trả thù (ba) 29/11/2017
Chương 48: Đông Phương Thiếu Trạch trả thù (bốn) 29/11/2017
Chương 49: Lưu danh sử sách? Để tiếng xấu muôn đời? (một) 29/11/2017
Chương 50: Lưu danh sử sách? Để tiếng xấu muôn đời? (hai) 29/11/2017
Chương 51: Lưu danh sử sách? Để tiếng xấu muôn đời? (ba) 29/11/2017
Chương 53: Cố gia lại tới cửa (một) 29/11/2017
Chương 54: Cố gia lại tới cửa (hai) 29/11/2017
Chương 55: Cố gia lại tới cửa (ba) 29/11/2017
Chương 56: Chương 56+57 29/11/2017
Chương 58: Chương 58 29/11/2017
Chương 59: Chương 59 29/11/2017
Chương 60: Chương 60 29/11/2017
Chương 62: Chương 62+63 29/11/2017
Chương 64: Chương 64 29/11/2017
Chương 65: Chương 65 29/11/2017
Chương 66: Chương 66 29/11/2017
Chương 67: Chương 67 29/11/2017
Chương 68: Chương 68 29/11/2017
Chương 69: Chương 69 29/11/2017
Chương 70: Chương 70 29/11/2017
Chương 71: Chương 71 29/11/2017
Chương 72: Chương 72 29/11/2017
Chương 73: Chương 73 29/11/2017
Chương 74: Chương 74 29/11/2017
Chương 75: Chương 75 29/11/2017
Chương 76: Chương 76 29/11/2017
Chương 77: Chương 77 29/11/2017
Chương 78: Thiên Bắc Dạ Tức Giận (Hai) 29/11/2017
Chương 79: Chương 79 29/11/2017
Chương 80: Chương 80 29/11/2017
Chương 81: Chương 81 29/11/2017
Chương 82: Chương 82 29/11/2017
Chương 83: Chương 83 29/11/2017
Chương 84: Thái Tử Tới Chơi (Ba) 29/11/2017
Chương 85: Chương 85 29/11/2017
Chương 85: Chương 85 29/11/2017
Chương 86: Chương 86 29/11/2017
Chương 87: Chương 87 29/11/2017
Chương 88: Chương 88 29/11/2017
Chương 89: Chương 89 29/11/2017
Chương 90: Chương 90+91 29/11/2017
Chương 92: Chương 92 29/11/2017
Chương 93: Chương 93 29/11/2017
Chương 94: Chương 94 29/11/2017
Chương 95: Chương 95 29/11/2017
Chương 96: Chương 96 29/11/2017
Chương 97: Chương 97 29/11/2017
Chương 98: Chương 98 29/11/2017
Chương 99: Chương 99 29/11/2017
Chương 100: Chương 100 29/11/2017
Chương 101: Chương 101 29/11/2017
Chương 102: Võ Giả Sơ Cấp (Bốn) 29/11/2017
Chương 103: Chương 103 29/11/2017
Chương 104: Chương 104 29/11/2017
Chương 105: Chương 105 29/11/2017
Chương 106: Chương 106 29/11/2017
Chương 108: Chương 108 29/11/2017
Chương 109: Chương 109 29/11/2017
Chương 110: Chương 110 29/11/2017
Chương 111: Chương 111 29/11/2017
Chương 112: Chương 112 29/11/2017
Chương 113: Chương 113 29/11/2017
Chương 114: Chương 114 29/11/2017
Chương 116: Chương 115+116 29/11/2017
Chương 117: Chương 117 29/11/2017
Chương 118: Chương 118 29/11/2017
Chương 119: Chương 119 29/11/2017
Chương 120: Chương 120 29/11/2017
Chương 121: Chương 121 29/11/2017
Chương 122: Chương 122 29/11/2017
Chương 123: Chương 123 29/11/2017
Chương 124: Chương 124 29/11/2017
Chương 125: Chương 125 29/11/2017
Chương 126: Chương 126 29/11/2017
Chương 127: Chương 127 29/11/2017
Chương 128: Chương 128 29/11/2017
Chương 129: Chương 129 29/11/2017
Chương 130: Chương 130 29/11/2017
Chương 131: Chương 131 29/11/2017
Chương 132: Chương 132 29/11/2017
Chương 133: Bán Đấu Giá Giá Trên Trời (Một) 29/11/2017
Chương 133: Bán Đấu Giá Giá Trên Trời (Một) 29/11/2017
Chương 134: Chương 134 29/11/2017
Chương 136: Bán Đấu Giá Giá Trên Trời (Bốn) 29/11/2017
Chương 137: Chương 137 29/11/2017
Chương 138: Chương 138 29/11/2017
Chương 139: Cố Nhược Vân Âm Hiểm (Ba) 29/11/2017
Chương 140: Chương 140 29/11/2017
Chương 141: Chương 141 29/11/2017
Chương 142: Ba Năm (Hai) 29/11/2017
Chương 143: Chương 143 29/11/2017
Chương 144: Chương 144 29/11/2017
Chương 145: Yến Hội Phong Ba (Một) 29/11/2017
Chương 146: Chương 146+147 29/11/2017
Chương 148: Yến Hội Phong Ba (Bốn) 29/11/2017
Chương 149: Chương 149 29/11/2017
Chương 150: Chương 150 29/11/2017
Chương 151: Thân Phận Của Quỷ Y Được Làm Sáng Tỏ (Hai) 29/11/2017
Chương 152: Chương 152 29/11/2017
Chương 153: Chương 153 29/11/2017
Chương 154: Nam Nhân Đeo Mặt Nạ Thần Bí (Một) 29/11/2017
Chương 155: Chương 155 29/11/2017
Chương 156: Chương 156 29/11/2017
Chương 157: Nam Nhân Đeo Mặt Nạ Thần Bí (Bốn) 29/11/2017
Chương 158: Chương 158 29/11/2017
Chương 159: Chương 159 29/11/2017
Chương 160: Diên Niên Ích Thọ Đan (Một) 29/11/2017
Chương 161: Chương 161 29/11/2017
Chương 162: Chương 162 29/11/2017
Chương 163: Chương 163 29/11/2017
Chương 164: Chương 164 29/11/2017
Chương 165: Chương 165 29/11/2017
Chương 166: Cố Nhược Vân Âm Hiểm (Hai) 29/11/2017
Chương 167: Chương 167 29/11/2017
Chương 168: Chương 168 29/11/2017
Chương 169: Cố Nhược Vân Âm Hiểm (Năm) 29/11/2017
Chương 172: Đan Phương Đưa Tới Phân Tranh (Ba) 29/11/2017
Chương 173: Chương 173 29/11/2017
Chương 174: Chương 174 29/11/2017
Chương 175: Thu Phục Bạch Hổ (Một) 29/11/2017
Chương 176: Chương 176 29/11/2017
Chương 177: Chương 177 29/11/2017
Chương 178: Thu Phục Bạch Hổ (Bốn) 29/11/2017
Chương 179: Chương 179 29/11/2017
Chương 180: Chương 180 29/11/2017
Chương 181: Thu Phục Bạch Hổ (Bảy) 29/11/2017
Chương 182: Chương 182 29/11/2017
Chương 183: Chương 183 29/11/2017
Chương 184: Sát Thủ Huyền Âm Điện (Ba) 29/11/2017

Comments